โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล
cmhos struc

โครงสร้างความรับผิดชอบและการประสานงานในระบบคุณภาพ/สร้างเสริมสุขภาพ

โครงสร้างระบบกำกับดูแลกิจการ/ธรรมาภิบาล

โครงสร้างเครือข่ายบริการ