พิกัด : 18°53'12"N 100°18'12"E
เนื้อที่/พื้นที่ : 772.860 ตร.กม.
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป : มี 3 ฤดู อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 43 องศา ต่ำสุดประมาณ 7 องศา
เนื้อที่ : 772 ตร.กม
ทิศเหนือ : ติดต่อ อำเภอปง
ทิศตะวันออก : ติดต่อ อำเภอบ้านหลวง จ.น่าน
ทิศใต้ : ติดต่อ อำเภอสอง จ.แพร่
ทิศตะวันตก : ติดต่อ อำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา
จำนวนประชากร : 18,858 คน
ประชากร : คนพื้นเมือง ชนเผ่าไทลื้อ และ ชาวเขาเผ่าเย้า
อาชีพหลัก : เกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ทำไร่ อาชีพเสริม รับจ้าง
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ : คือ ข้าว ข้าวโพด ลำไย
  โรงพยาบาลเชียงม่วนตั้งอยู่ในเขตตำบลเชียงม่วน ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางการคมนาคมของอำเภอ
โดยมีเขตรับผิดชอบ 3 ตำบล 34 หมู่บ้าน ได้แก่
  1. ตำบลเชียงม่วน จำนวน 10 หมู่บ้าน
  2. ตำบลมาง   จำนวน 11 หมู่บ้าน
  3. ตำบลสระ   จำนวน 13 หมู่บ้าน
มีสถานบริการซึ่งประกอบไปด้วย
  1. PCU   จำนวน 1 แห่ง
  2. รพ.สต. จำนวน 5 แห่ง
  3. สสช.  จำนวน 2 แห่ง
  ผู้รับบริการทุกกตำบลเลือกโรงพยาบาลเชียงม่วนเป็นสถานพยาบาลหลัก อำเภอเชียงม่วนอยู่ทางทิศใต้
ของจังหวัดพะเยา อยู่ห่างจากตัวจังหวัด เส้นทางปกติประมาณ 120 กิโลเมตร เส้นทางลัดผ่าน
อำเภอดอกคำใต้ ประมาณ 87 กิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงมีภูเขาสูงล้อมรอบทั้งสี่ด้าน